Eвропроекти

 

Инсайт Ивентс ООД започна изпълнението на проект по Договор № G-RRP-3.005-6042-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, финансиран финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от инструмента NextGenerationEU на ЕС по Процедура за подбор на проекти № BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия ”.

Общата цел на проекта е: да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП)

Обща стойност на проекта: 15 600 лв., от които 15 600 лв. безвъзмездно финансиране

Начало на проекта: 24.07.2023

Край на проекта: 24.07.2024

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Инсайт Ивентс ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа СНД – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на иновациите и растежа